HOME
 Vi håller på att samla alla som är intresserade av SKAPELSETIDEN och skapelsetids  aktiviteter, i år och nästa år. Det är bra tillfälle att mobilisera goda viljans krafter.
Vi skulle vara tacksamma att ni kunde skicka LÄNKEN vidare till de som kan vara intresserade av skapelsen, klimatet, hållbarhet, rewilding, ekologisk restaurering, biologisk mångfald
här är vår sajt där vi börjar samla idéer
www.ecolanum.com/skapelsetid
vi får se vad det blir i år, några standard aktiviteter
• Gudtjänst
• kristlig Kontemplation
• Bönemöte
• en vandring,
andra aktiviteter
• diskussion av personlig versus kollektiv ansvar (Jesus versus Kaiser Roman Caeser)
• en inventering av alla djur som har försvunnit från Ven

För nästa år har vi ett intressant förslag. Vi tänkte ansluta oss för ett par dagar till vår vän, en fåraherde i Abruzzo bergen och vandra med fåren. Sedan några år levererar han fantastisk ostar till oss
En sådan vandring i Abruzzo kunde täcka
• vandring
• ursprunglig ekonomi
• närhet till skapelsen
• livet i enkelhet
• ekologisk matproduktion
• St. Fransiskus ställen ligger nära
We are gathering everyone who is interested in the SEASON of CREATION Tand creation time  activities, this year and next year. It is a good opportunity to mobilize the forces of good will.
We would be grateful if you could forward the LINK to those who may be interested in creation, the climate, sustainability, rewilding, ecological restoration, biodiversity
here is our site where we start collecting ideas
www.ecolanum.com/skapelstid
we'll see what happens this year, some standard activities
• Worship
• Christian Contemplation
• Prayer meeting
• a hike,
other activities
• discussion of personal versus collective responsibility (Jesus versus "Roman Caeser")
• an inventory of all animals that have disappeared from Ven

For next year, we have an interesting proposal. We thought we would join our friend, a shepherd in the Abruzzo mountains, for a couple of days and hike with the sheep. For a few years he has been supplying us with fantastic cheeses
Such a hike in Abruzzo could cover
• hiking
• original economy
• closeness to creation
• life in simplicity
• organic food production
• St. Franciscus' places are close by

 

citat från Season of Creation
"Över hela världen förenas kristna för att be och vidta åtgärder för vårt gemensamma hem. Gå med dem och fira skapelsenstid idag genom att hitta ett evenemang nära dig! Eller skapa ett evenemang och hjälp ditt samhälle att uppleva Season of Creation. "


SEASON OF CREATION                             SKAPELSETID         
Att fundera över var är min plats i Skapelsen,  hur personligt förhåller jag mig till  Skapelsen är också en av SKAPESETIDs aktivitieter.


Allmänna tankar
Vad skulle vara Jesus inställning till klimatförsämringen, förlust av biologisk mångfald, förlust av ......
Skulle Jesus säga, "gå samman och förändra samhället, den ekonomiska infrastrukturen" eller skulle han säga "förändra dig själv och detta kommer att förändra samhället"? (se "triangle of powers" under)
Det verkar som en hel del aktivitieter för att främja skyddet av miljön och klimatet är redan igång. Det är väldigt få som inte känner till eller förstår klimatfrågan, ändå sker inte mycket förändringar.
Vi behöver kraft till förändringen.
Vi konsumerar mindre av det gamla men kompenserar genom att konsumera mer av det nya i en ny form.
Så vad är problemet, ska vi få
"mer tillsammans" ha
"fler idéer" eller
"fler intentioner" eller
"fler individuella handlingar"
General thoughts
What would be Jesus’s approach towards the Climate deterioration , loss of biological diversity, loss of ......
Would Jesus say, get together and change society, the economic infrastructure or would he say change yourself and this will change society? (see triangle of powers below)
It seems a lot of activities for the promotion of protection of the environment and the climate is done already. There are very few who do not know or understand the climate issue, still not much change is occurring. We need power to change. We consume less of the old thing but compensate by consuming more of the new things in a new shape.
So what is the issue, should we get
“more together” have
“more ideas” or
“more intentions” or
“more individual actions”

 

  Triangle of POWERS 
Currently we are working in the GREEN  dimention combining Spiritual Power (God) and personal, individual power. Some people work socially in a connection with the spiritual power, GRAY dimension, som are are working in BLUE  dimension feeding personal energy into social activites. And there are combinations, melting all three dimensions.  

 

 

 

    back to Basics ...  
How to be happy by satisfying the basic needs only.
A simple Italian soup “ribollita” (you have to make it at least 100 times to make it good). It can taste fantastically
Things we do, our garden, our food, vegetables from our garden
   
whwn enough is enough Thus it mean, that as long as you are in “relation” with God you do not need to care about the worldly power i.e. "Caesars".
Should we “leave” the worldly powers or should we try to change them and what if 75 % are happy with the current consumption society and do not want to make personal changes

We don’t know how much we should embrace the Blue dimension.

 

through the acions we have taken, we were able to reduce our ecological footprint by 35-40%, partially because we use the car (not recorded in the diagram) only mariginally around 100 km per year. 
 

 

 

Denna sida är under utveckling, vi samlar material från Season Of Creation och ställer det här.
Arbetsdokument sida 39 och 40, scannad från PDF, översatt av Google, Den Svenska terminologin kommer att förbättras
       < class="BOX_100">  
  vår checklista riktlinjer från Season Of Creations 
(Google översättning)
guidelines provided by Season Of Creation
(texten är skannad)
    SEASON OF CREATION
www.SeasonOfCreation.org
 Bifogad resurs 3: checklista Lyssna på Skapelsens röst
Den här checklistan täcker stegen för att hålla ett lyckat evenemang. Sammanfattningsvis:
planera väl, samla brett stöd, se till att andra är medvetna om evenemanget och följ upp efter att det har hållits. Här är en detaljerad, steg-för-steg-lista som vägleder ditt firande:  
SEASON OF CREATION
www.SeasonOfCreation.org
 Appended Resource 3: Event Checklist Listen to the Voice of Creation
This checklist covers the steps to hold a successful event. In summary:
plan well, gather wide support, make sure others are aware of the event, and follow-up after it's held. Here is a detailed, step-by-step list to guide your celebration:  
1.       kontakta församlingar och fråga om intresse Samla en grupp på en till fyra personer (evenemangskommittén) för att bilda en evenemangskommittén som kommer att dela arbetet, utveckla idéer, arbeta med din pastor/präst och församling för att säkerställa att Season Of Creation har brett stöd i din kyrka. Gather a group of one to four people to lead with you. This event committee will share the work, develop ideas, working with your pastor/priest and congregation to ensure that the Season Of Creation has broad support in your church.
2.      Senare steg Utveckla en allmän plan för ditt evenemang. Se evenemangsförslagen och antingen välj den som är rätt för dig eller utveckla en annan. Develop a general plan for your event. Refer to the event suggestions, and either choose the one that is right for you or develop another.
3.        Schemalägg ett samtal mellan pastorn/prästen, samhällsledare Schedule a conversation between the pastor/priest, community leaders.
4.        Förbered alla för mötet, dela brevet från trosledare, information om säsongen och en länk till hemsidan i förväg. Alla är tillgänglig på Season Of Creation.org. To prepare everyone for the meeting, share the letter from faith leaders, information about the Season, and a link to the website in advance. All are available at Season Of Creation.org.
5.        På mötet, börja med att tacka alla för det goda arbete de redan har gjort hittlils i syfte för att skydda skapelsen. Säg att du och din kommitté skulle vilja volontära för kyrkan genom att leda ett Season Of Creation-evenemang. In the meeting, start by thanking everyone for the good work they already do to protect creation. Say that you and your committee would like to volunteer for the church by leading a Season Of Creation event.
6.        Skaffa sig allas feedback och skriv anteckningar för att dokummentera in kommentarer. Get everyone's feedback, and write notes to record comments.
7.        Uppdatera din plan som svar på de delade kommentarerna. Bekräfta   datum, tid och plats med din kyrkoadministratör. Update your plan in response to the shared comments. Clear the event date, time, and location with your church administrator.
8.        Registrera ditt evenemang på SeasonOfCreation.org. När du registrerar dig, dtt fevenemang  kommer att bli synligt på den globala Season Of Creation-kartan. Vi kommer också att följa upp dig via e-post för att tillhandahålla ytterligare resurser. Register your event at SeasonOfCreation.org. When you register, your celebration will become visible on the global Season Of Creation map. We will also follow up with you by email to provide additional resources.
9.        Prata med ytterligare ledare i kyrkan vid behov för att få feedback och stöd. Fastighets ansvariga  chef för religionsundervisning, musik och gudstjänstledare och församlingsråd kan vara inblandade, beroende på ditt evenemang. Speak to additional leaders in the church as needed to get feedback and buy-in. The grounds committee, director Of religious education, music and worship leader, and parish council might be involved, depending on your event.
10.    Om ditt evenemang är ekumeniskt eller interreligiöst, kontakta den ansvarige för gudstjänstlokalerna  och med som du hoppas kunna samarbeta med. Begär ett möte och presentera din plan ett sätt som liknar den metod du använde med din egen pastor/präst. If your event is ecumenical or interfaith, contact the places of worship with which you hope to collaborate. Request a meeting and present your plan in a way that is similar to the method you used with your own pastor/priest.
11.    När planen är klar, se till att medlemmar i din församling och alla samarbetspartners för tillbedjan är medvetna om det. Den passande tiden att starta är en månad innan evenemanget. Detta steg är väsentligt för att säkerställa god närvaro och ett engagerande evenemang. Använd mallen för bulletinmeddelande, flygblad och inlägg på sociala medier som finns på Season Of Creation.org.   After the plan is finalized, make sure that members Of your congregation and any collaborating places Of worship are aware Of it. The ideal time to start is one month before the event. This step is essential to ensuring good attendance and an engaging event. Use the template bulletin announcement, flyer, and social media post available at Season Of Creation.org.
12.    Ett par dagar innan evenemanget, samla in alla material. Kontakta eventuella medvärdar för att se till att de har allt de behöver. Gör en sista push för medvetenhet i kyrkan genom att be din pastor/präst att göra ett  tillkännagivande för att du ska ställa upp ett bord i ett offentligt utrymme för att dela ut flygblad efter gudstjänsterna.    A few days before the event, gather all supplies. Contact any co-hosts to make sure they have everything they need. Do a final push for awareness in the church by asking your pastor/priest to make a pulpit announcement for setting up a table in a public space to pass out flyers after services.    
13.     Var värd för ditt evenemang. Ha det så kul! Host your event. Have fun!  
14.      Efter evenemanget skickar du ett tack till alla ledare och volontärer. Låt din församling veta om eventuella resultat eller nästa steg från evenemanget.   After the event, send a thank-you note to all leaders and volunteers. Let your congregation know about any outcomes or next steps from the event.  
15.      Dela bilder från ditt evenemang på Season Of Creation.org. Dessa kan delas offentligt och kommer att inspirera och utbilda människor runt om i världen.   Share photos of your event at Season Of Creation.org. These may be shared publicly, and will inspire and educate people around the world.
16.      Fyll i händelserapportformuläret på Season Of Creation.org.   Complete the event report form at SeasonOfCreation.org.

 

 

 

Hållbar utveckling - Svenska kyrkan intranät - Intranät Stockholms stift

 

 
  Ekoteologi - Svenska kyrkan intranät - Intranät Stockholms stift  
  Skapelsetid 2022: 1 september - 4 oktober - Sveriges kristna råd  
  Skapelsetid - Svenska kyrkan intranät - Hållbarhetsportalen